شهید قاضی

بزرگترین تولیدکننده فرارده های تزریقی ، دارنده

افتخارات و دستاوردها
گواهی ها و استانداردها