محصولات

محصولات دسته بندی کلی

دکستروز 50 درصد

تامین کننده کالری

برم هگزین 0/3 درصد

خلط آور

رینگر

تامین کننده آب و الکترولیت

دکستروز 3/33 درصد و سدیم کلراید 0/3 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت و کالری

دکستروز 5 درصد و سدیم کلراید 0/9 درصد

تامین کننده الکترولیت و کالری

دکستروز 10 درصد

تامین کننده آب و کالری

دکستروز 5 درصد

تامین کننده آب و کالری

سدیم کلراید 0/9 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت

انفوزیون سدیم بی کربنات 1/3 درصد

الکترولیت ، عامل قلیایی کننده

کلسیم منیزیم فسفر 40 درصد در دکستروز 15 درصد

تامین کننده الکترولیت و کالری

کلسیم بوروگلوکونات 20 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت

کلسیم منیزیم فسفر 20 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت