محصولات

محصولات دسته بندی کلی

آمپول آب سترون قابل تزریق

حلال

مکمل خوراکی سوکروز 24 درصد

ضد درد نوزادان

آمپول لیدوکائین هیدروکلراید 2 درصد

آنتی ریتمی

منیزیم سولفات 20 درصد

تامین کننده الکترولیت

منیزیم سولفات 50 درصد

تامین کننده الکترولیت

پتاسیم کلراید 15 درصد

تامین کننده الکترولیت

اندانسترون 32 میلی گرم در 50 میلی لیتر

ضد تهوع

استامینوفن 10 میلی گرم در میلی لیتر

ضد درد ، ضد تب

آیوپروماید 370 میلی گرم ید در میلی لیتر

محلول حاجب

آیوپروماید 300 میلی گرم ید در میلی لیتر

محلول حاجب

آیودیکسانول 320 میلی گرم ید در میلی لیتر

محلول حاجب

آیودیکسانول 270 میلی گرم ید در میلی لیتر

محلول حاجب

آیوهگزول 350 میلی گرم ید در میلی لیتر

محلول حاجب

آیوهگزول 300 میلی گرم ید در میلی لیتر

محلول حاجب

آیوهگزول 240 میلی گرم ید در میلی لیتر

محلول حاجب

فلوکونازول 0/2 درصد

ضد قارچ

محلول غلیظ کاردیوپلژیک

محلول پرفیوژن قلبی

لووفلو کساسین 0/5 درصد

آنتی بیوتیک

سیپروفلوکساسین 0/2 درصد

آنتی بیوتیک

مترونیدازول 0/5 درصد

آنتی بیوتیک

لیدوکائین هیدروکلراید 2 درصد

بی حسی موضعی

لیدوکائین هیدروکلراید 1 درصد

بی حسی موضعی

سدیم بی کربنات 7/5 درصد

الکترولیت ، عامل قلیایی کننده

سدیم بی کربنات 8/4 درصد

الکترولیت ، عامل قلیایی کننده

منیزیم سولفات 10 درصد

تامین کننده الکترولیت

منیزیم سولفات 20 درصد

تامین کننده الکترولیت

منیزیم سولفات 50 درصد

تامین کننده الکترولیت

پتاسیم کلراید 15 درصد

تامین کننده الکترولیت

سدیم کلراید 0/9 درصد

حلال برای واکسن

سدیم کلراید 5 درصد

تامین کننده الکترولیت

دکستروز 20 درصد

تامین کننده آب و کالری

دکستروز 50 درصد

تامین کننده آب و کالری

محلول شستشوی گلایسین 1/5 درصد

محلول استریل برای شستشوی

محلول شستشوی سدیم کلراید 0/9 درصد

محلول استریل برای شستشو

محلول استریل چشمی بالانس سالت

محلول استریل شستشوی چشمی

هیدروکسی اتیل استارج 6 درصد

حجیم کننده پلاسما

مانیتول 20 درصد

دیورتیک اسموتیک

رینگر لاکتات

تامین کننده آب و الکترولیت

رینگر

تامین کننده آب و الکترولیت

سدیم کلراید 0/45 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت

سدیم کلراید 0/9 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت

دکستروز 3/33 درصد و سدیم کلراید 0/3 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت و کالری

دکستروز 5 درصد و سدیم کلراید 45 /0درصد

تامین کننده آب و الکترولیت و کالری

دکستروز 5 درصد و سدیم کلراید 0/9 درصد

تامین کننده الکترولیت و کالری

دکستروز 10 درصد

تامین کننده آب و کالری

دکستروز 5 درصد

تامین کننده آب و کالری