محصولات

محصولات دسته بندی کلی

سدیم کلراید 0/9 درصد

حلال

آب خالص بهداشتی

محلول استریل برای شستشوی

لینزولید 0/2 درصد

آنتی بیوتیک

پتاسیم کلراید 0/15 درصد در دکستروز 5 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت و کالری

پتاسیم کلراید 0/3 درصد در دکستروز 5 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت و کالری