محصولات

محصولات دسته بندی کلی

برم هگزین هیدروکلراید 0/3 درصد

خلط آور

آمپول آب سترون قابل تزریق

حلال

دگزامتازون 0/4 درصد

کورتیکو استروئید

هیوسین بوتیل بروماید 20 میلی گرم در میلی لیتر

ضد اسپاسم

کوتریمو کسازول 24 درصد

آنتی بیوتیک

جنتامایسین 5 درصد

آنتی بیوتیک

انروفلوکساسین 10 درصد

آنتی بیوتیک

متوکلوپرامید 0/5 درصد

ضد تهوع

سدیم بی کربنات 8/4 درصد

الکترولیت ، عامل قلیایی کننده

سدیم کلراید 0/9 درصد

حلال

دکستروز 50 درصد

تامین کننده کالری

سدیم کلراید 7/2 درصد

تامین کننده الکترولیت

کلسیم منیزیم فسفر 40 درصد در دکستروز 20 درصد

تامین کننده الکترولیت و کالری

کلسیم بوروگلوکونات 40 درصد

تامین کننده آب و الکترولیت