دکستروز 5 درصد و سدیم کلراید 45 /0درصد


تامین کننده آب و الکترولیت و کالری


نام محصول : دکستروز 5 درصد و سدیم کلراید  0/45 درصد
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی : تامین کننده آب و الکترولیت و کالری
بسته بندی : بطری پلاستیکی
حجم (میلی لیتر): 500-1000