سدیم کلراید 0/9 درصد


حلال برای واکسن


نام محصول : سدیم کلراید 0/9درصد 
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :  حلال برای واکسن
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  100