سیپروفلوکساسین 0/2 درصد


آنتی بیوتیک


نام محصول : سیپروفلوکساسین 0/2 درصد 
نام تجاری : اینفیولوکساسین
شکل دارویی : محلول جهت انفوزیون
دسته دارویی :  آنتی بیوتیک
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  100