آیوهگزول 240 میلی گرم ید در میلی لیتر






محلول حاجب


نام محصول : آیوهگزول 240 میلی گرم ید در میلی لیتر    
نام تجاری : اوپاکسول 240
شکل دارویی : محلول تزریقی
دسته دارویی :  محلول حاجب
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50