آیودیکسانول 320 میلی گرم ید در میلی لیتر


محلول حاجب


نام محصول : آیودیکسانول 320 میلی گرم ید در میلی لیتر    
نام تجاری : دیکسوپک 320
شکل دارویی : محلول تزریقی
دسته دارویی :  محلول حاجب
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50 - 100