آیوپروماید 300 میلی گرم ید در میلی لیتر


محلول حاجب


نام محصول : آیوپروماید 300 میلی گرم ید در میلی لیتر 
نام تجاری : پروموپاک 300
شکل دارویی : محلول تزریقی
دسته دارویی :  محلول حاجب
بسته بندی : ویال پلی پروپیلنی
حجم (میلی لیتر):  50